SME
Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky
NÁZOR ODBORNÍKA

Zbavenie sa dlhov je neadekvátne rýchle a jednoduché

Správcovia by nemali byť agenti dlžníka.

Richard Földeš.Richard Földeš. (Zdroj: Archív SLSP)

Autor je riaditeľ odboru Právne služby Slovenskej sporiteľne.

Od 1. marca 2017 boli do slovenského právneho poriadku zavedené nové pravidlá pre oddlžovanie fyzických osôb, označované ako legislatíva „osobných bankrotov“.

Aj napriek niekoľkým následným novelizáciám osobné bankroty – ako celok i v jednotlivostiach – stále vyznievajú ako výsledok nedotiahnutej legislatívnej práce. Dôvodom sú nevyvážené a nespravodlivé riešenia a v konečnom dôsledku porušovanie základných práv a slobôd niektorých účastníkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ministerstvo spravodlivosti reaguje na vecnú kritiku najčastejšie argumentom, že bolo nutné vykonať rýchle, a tiež administratívne jednoduché opatrenia s cieľom pomôcť značne zadlženej časti obyvateľstva zbaviť sa svojich dlhov „raz a navždy“ a umožniť im vystúpiť z dlhovej pasce.

Čo presne sa onou dlhovou pascou má na mysli – keďže zákon umožňuje do bankrotov vstupovať v podstate komukoľvek, aj osobám schopným plniť svoje záväzky – nebolo dodnes dostatočne vysvetlené. Otvorene sa zároveň pripúšťa aj ďalší cieľ – odbremenenie súdneho aparátu od administratívneho zaťaženia a exekúcií. Žiaľ, to všetko najmä na úkor veriteľov.

Absencia hĺbkovej analýzy skutočného stavu i údajného zlyhávania „predbankrotových“ pravidiel a procesov, absencia reálnej dopadovej štúdie nových cieľov a pravidiel, okrem iného v oblasti ústavnoprávne garantovaných základných práv a slobôd, a uprednostnenie politicky a byrokraticky motivovaných záujmov, to všetko viedlo podľa nášho presvedčenia k zavedeniu nevhodného zákona poškodzujúceho základné práva a slobody dotknutých aktérov, predovšetkým práva na ochranu vlastníctva a majetku a práva na súdnu a inú právnu ochranu. Poškodenými sú veritelia a v niektorých situáciách dokonca aj dlžníci a správcovia konkurzných podstát.

Skryť Vypnúť reklamu

Osobnobankrotová legislatíva vyžaduje takú obsahovú a hodnotovú kvalitu právnej normy, ktorá zaistí primeranosť použitého právneho prostriedku implementovaného vo zvolenej legislatívnej regulácii vo vzťahu k legitímnemu cieľu sledovanému zákonodarcom a súlad zvoleného legislatívneho opatrenia s ústavnými princípmi a demokratickými hodnotami. (PL. ÚS 17/08). Osobnobankrotová legislatíva túto kvalitu preukázateľne nespĺňa.

Kľúčový problém je možné pomenovať ľahko – aktuálna regulácia umožňuje jednoduché masívne zbavovanie sa dlhov. V prvom rade treba tento aspekt osobných bankrotov hodnotiť kriticky. Ide o sociálnu politiku štátu na úkor veriteľov. Obávame sa, že sa nehľadali primerané vyvažovacie mechanizmy medzi dotknutými právami veriteľov a „potrebami“ dlžníkov (a prenesene aj štátu samotného).

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalším nedostatkom je pretavenie cieľov do legislatívnych riešení, v dôsledku čoho došlo k výraznému okliešteniu prístupu dotknutých subjektov k súdnej a inej ochrane, keď majú k dispozícii len veľmi neefektívne a z hľadiska praktickej záťaže aj nepoužiteľné prostriedky na ochranu svojich oprávnených záujmov.

Štát síce umožnil neadekvátne rýchle a jednoduché zbavovanie sa dlhov, na oltár čoho bola obetovaná zásadná hodnota „povinnosti sa majú plniť“.

V nadväznosti na vyššie uvedené je v osobnobankrotovej legislatíve potrebné opraviť tieto najväčšie pochybenia:

1. Prísnejšie predpoklady pre vstup do bankrotu

V súčasnosti vstupujú do bankrotov dlžníci bez ohľadu na ekonomické, sociálne či rodinné možnosti a schopnosti.

Je nutné prijať také pravidlá, ktoré umožnia vstup do bankrotu len tým dlžníkom, ktorí to skutočne potrebujú.

Skryť Vypnúť reklamu

Základným kritériom musí byť, že dlžník nedokáže ani čiastočne plniť svoje dlhy napriek nielen maximálnemu, ale tiež overiteľnému úsiliu.

2. Zavedenie preventívnej verejnej kontroly

Zverejňovať treba už informáciu o podaní žiadosti o bankrot a umožniť tak každému veriteľovi urobiť informované rozhodnutie o dodaní ďalšieho tovaru či služby dlžníkovi.

Richard Földeš

V súčasnosti zo strany verejnej moci (Centrum právnej pomoci, súd, správca) neprebieha reálna kontrola schopnosti dlžníka plniť svoje záväzky. Toto bremeno bolo úplne prenesené ako následná kontrola na plecia veriteľov.

Je nutné prijať opatrenia zabezpečujúce povinnú preventívnu aj následnú kontrolu „dlžníka“ zo strany orgánov verejnej moci, a súbežne s ňou aj preventívnu kontrolu verejnú (napríklad prostredníctvom povinne zverejňovanej informácie o podaní žiadosti o bankrot).

Oddlženie má nastať nie na začiatku, ale až na konci procesu, keď sa dôslednou kontrolou zistí, že dlžník vyvinul všetko úsilie, ktoré od neho spravodlivo požadovať možno, aby splnil svoje záväzky voči veriteľom v čo najvyššej miere.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Plnohodnotné a verejné informovanie

Je nutné zakotviť plné verejne dostupné a priebežné informovanie. Zverejňovať treba už informáciu o podaní žiadosti dlžníka o bankrot a umožniť tak každému veriteľovi urobiť informované a zodpovedné rozhodnutie ohľadom prípadného dodania ďalšieho tovaru či služby takémuto dlžníkovi.

Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť zverejnenie všetkých údajov a dokladov, ktoré dlžník predkladá na účely bankrotu. Veritelia tak budú môcť omnoho skôr proaktívne a preventívne pôsobiť pri odhaľovaní nedostatkov, chýb a aj podvodov dlžníkov, s pozitívnymi efektmi nielen v podobe predchádzania škodám, ale aj zabránenia zaťaženia súdneho systému vyvolanými spormi.

Kliknite pre zväčšenie grafu. Kliknite pre zväčšenie grafu. (zdroj: CRIF)

4. Zmeniť nepomer konkurzov a splátkových kalendárov

Splátkové kalendáre ako alternatívne riešenie oddlženia, v porovnaní s konkurzmi, v podstate neexistujú. Dlžníci si ich pre neadekvátne výhodnejšie a benevolentnejšie konkurzné podmienky jednoducho nezvolia. Pritom práve splátkový kalendár má byť preferovaným bankrotovým riešením, v kombinácii s kontrolovaným speňažením majetku dlžníka, resp. jeho časti (ako je tomu napr. v Českej republike).

Skryť Vypnúť reklamu

Je nutné – ako celospoločenskú hodnotu – presadzovať a preferovať plnenie povinností pred benevolentným zbavovaním sa dlhov. Dlžníci sa majú reálne snažiť splniť svoje povinnosti voči veriteľom. Aktuálny zákon od dlžníka – ak neberieme do úvahy formálne vyhlásenia – nevyžaduje vyvinutie žiadneho relevantného úsilia. Formu bankrotu – konkurz či splátkový kalendár – si vyberá samotný dlžník.

Neprekvapuje, že uprednostní pohodlnejšiu a v zásade bezprácnu možnosť, teda konkurz. To je nutné zmeniť prostredníctvom sprísnenia predpokladov pre vstup do bankrotu, zdôraznenie povinnosti plniť záväzky, preferovania splátkových kalendárov, reálnymi postihmi a sankciami za porušovanie pravidiel.

5. Plnohodnotný správca

Zákonodarca obmedzil činnosť správcu na úroveň speňažovateľa majetku dlžníka a zhromažďovateľa zbytočných informácií, ktoré nie je nijako povinný zohľadniť v insolvenčnom procese.

Skryť Vypnúť reklamu

Správca nemá byť „agentom úspešného oddlženia“, ale objektívnym, na dlžníkovi aj veriteľoch nestranným aktérom, vybaveným účinnými oprávneniami a povinnosťami pri prevencii nelegitímnych oddlžení i podvodných nárokoch veriteľov (zisťovanie údajov o majetku, pohľadávkach a záväzkoch dlžníka, odporovanie úkonom dlžníka, popieranie pohľadávok veriteľov).

Tu neobstojí zjednodušený pohľad zákonodarcu na nákladovú stránku bankrotu. V hre sú vyššie hodnoty, a to majetkové práva a práva na súdnu ochranu, ktorým sa musí nákladový a administratívny aspekt podriadiť.

6. Úprava kategorizácie pohľadávok

V súčasnosti existujú tri kategórie pohľadávok – (i) pohľadávky, ktoré možno uspokojiť len v bankrote, (ii) pohľadávky, ktoré nie sú bankrotom dotknuté, a (iii) pohľadávky vylúčené z akéhokoľvek uspokojovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Uvedená kategorizácia je v rozpore s Ústavou SR. Vylučovanie niektorých pohľadávok z uspokojovania je za hranicami ústavne obhájiteľného legislatívneho zásahu. Je nutné zakotviť príležitosť uspokojenia pre každú pohľadávku veriteľa, nanajvýš s pripustením preferencie poradia uspokojovania v závislosti od spriaznenosti veriteľa s dlžníkom.

Na iné obmedzovanie prístupu veriteľov k uplatňovaniu a ochrane svojich práv nevidíme dôvody. Rovnako neexistuje žiaden dobrý dôvod na preferovanie pohľadávok veriteľov v závislosti od ich pôvodu.

7. Komplexné riešenie statusu dlžníka

Aktuálna úprava umožňuje, aby súbežne s bankrotom prebiehali iné konania (súdne, exekučné, odporovacie), ktorými dochádza k uplatňovaniu pohľadávok, speňažovaniu majetku a podobne. Ide o koncept, v dôsledku ktorého dochádza k zložitým konfliktom práv dotknutých subjektov, na riešenie ktorých zákonodarca nedáva odpoveď.

Skryť Vypnúť reklamu

Je nutné poňať bankrot ako príležitosť pre komplexné vyriešenie dlžníkových záväzkov a majetku – a to pre všetky dotknuté subjekty. Všetky záväzky bez ohľadu na ich pôvod a všetky spory majú byť vyriešené bankrotom. Výsledkom bankrotu má byť jasná úprava nového generálneho právneho postavenia dlžníka a jeho veriteľov ohľadom dotknutých pohľadávok a záväzkov.

8. Funkčné prostriedky pre veriteľov

Zákon síce v súčasnosti umožňuje veriteľovi napríklad odporovať úkonom dlžníka, navrhnúť zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer alebo popierať pohľadávky iných veriteľov – je to však s ohľadom na celkové pravidlá (vrátane veriteľských bremien tvrdenia a dôkazu) nadmieru nedostačujúca a nerealizovateľná regulácia vzhľadom na počet prebiehajúcich bankrotov, ktorá ani nedokáže poskytnúť veriteľovi reálnu príležitosť zistiť stav veci a v rozumnom čase uplatniť či ochrániť svoje práva.

Skryť Vypnúť reklamu

9. Elektronizácia procesov

Ako ukazuje aj súčasná situácia ohľadom pandémie Covid-19, je nutné mať k dispozícii plnohodnotné funkčné elektronické procesy, ktoré umožnia aj v čase krízy efektívne pokračovať v činnostiach súvisiacich s bankrotmi. Ide napríklad o speňažovanie majetku v dražbách, ponukových konaniach či iných súťažných procesoch, pri fyzickom výkone ktorých sa stretáva viac osôb na jednom mieste. Elektronické speňažovacie či súťažné procesy, ktoré dokážu súčasne zabezpečiť transparentnosť aj ochranu zdravia, sú preto v modernom právnom štáte nevyhnutnosťou.

10. Stopka pre viacnásobné úľavy

V súvislosti s opatreniami priebežne prijímanými v zápase s pandémiou Covid-19 je nutné zabezpečiť, aby sa dlžníkom neumožnili dvojité či viacnásobné úľavy.

Skryť Vypnúť reklamu

Napr. treba vylúčiť, aby súčasne s ochranou v podobe odkladu splátok a nemožnosti postihovať ich majetok mohli pomýšľať aj na rýchle zbavenie sa dlhov bankrotom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 5. Bývanie v meste predlžuje život
 6. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 2. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 6. Bývanie v meste predlžuje život
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 10. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 199
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 268
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 702
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 758
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 389
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 144
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 984
 8. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 7 901
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 711
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 457
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vagovič: Jankovská taktizuje, ešte sa jej rozviaže jazyk

Kniha Vlastnou hlavou sleduje Ficov pád.

Novinár Marek Vagovič.
Moniku Jankovskú privádzajú na NAKA v Nitre.
Dobré ráno

Dobré ráno: Boris Kollár mal iný režim ako zvyšok Slovenska

Šéf parlamentu v piatok nemocnicu opúšťa.

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.

Predseda Smeru Robert Fico.

Neprehliadnite tiež

Charitatívna aukcia aj sexuálne zneužívanie. Právnici ukázali, ako pomáhajú

Rebríček právnických kancelárií podľa odpracovných pro bono hodín.

S Clowndoctors pro bono spolupracuje advokátska kancelária CLS Čavojský & Partners

Top M&A dealy právnikov: OTP Banka, zdravie aj tech firmy

Najväčšie kancelárie sa opäť podieľali aj na inovatívnych projektoch.

Na due diligence OTP Banky sa podieľali viaceré veľké právnické kancelárie. Banku kúpila skupina KBC, matka ČSOB.

Právo 2020: Najväčšie právnické kancelárie na Slovensku

Rozhodoval počet právnikov, výnosy, zisk a počet prípadov.

Ústavný súd SR.

Prvé podrobnosti o rušení súdov: Z 54 má byť tridsať

Novú mapu súdov oficiálne predstavia v pondelok.

V Bratislave má vzniknúť jeden mestský súd, riešiť bude treba aj jeho sídlo. Justičný palác nebude stačiť.